นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด
Privacy Policy of (บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด )

บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ID Card) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วยบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว
บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด เท่านั้น
บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
ในกรณีที่ บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด เป็นต้น บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิ ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป้นต้น บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัดจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)
คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ คุกกี้ ก็จะทำให้เว็บไซต์ https://www.colodee.com สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ คุกกี้ นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ ?คุกกี้? นั้นทำงานต่อไป
หากท่านเลือกใช้ คุกกี้ แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ คุกกี้ จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่อง
ทั้งนี้ บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด จะนำข้อมูลที่ คุกกี้ ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ https://www.colodee.com

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้
บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด
ที่อยู่ : 299/561 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : +6620263494 กด 0 หรือ +66838885445
E-mail : support@colodee.com

© 2017 COLODEE DIGITAL NETWORK CO.,LTD.  All rights reserved.

Click Me