ข้อตกลงการใช้บริการ – Terms of Service

ในการใช้บริการของ บริษัท โคโลดี ดิจิทัล เน็ตเวิร์ก จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า”ผู้ให้บริการ” มีภาระผูกพันกับผู้ขอใช้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

นโยบายการให้บริการ
1. บัญชีและรายชื่ออีเมลของผู้ใช้บริการ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่จะทำให้อีเมลถูกต้อง อัปเดตตลอดเวลา เพื่อการติดต่อประสานงาน การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจส่งผลให้บัญชีส่วนตัวของผู้ใช้บริการ กับ ผู้ให้บริการ สิ้นสุดลง
2. บริการทั้งหมดของผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ตลอดจนการสื่อสาร ถือเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายของประเทศไทย ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ และพรบ.ข้อมูลข่าวสารและ ICT ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะต้องได้รับการยืนยัน และเก็บรักษาไว้กับเราดังนี้คือ
2.1. ข้อมูลชื่อ-นามสกุล ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จรับเงิน และเลขบัตรประจำตัวประชาชน
2.2. การบันทึกการจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือ log files ทั้งหมด ของผู้ใช้บริการเป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน
3. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้้บริการไปในทางที่ผิดกฏหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งต้องไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
3.1. ให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ หรือฝากไฟล์ หรือฝากภาพ หรือเนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์ทุกประเภทเช่น Software, CLIP VDO, VDO, Music, MV หรือสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าปลอม หรือไม่ได้รับ การอนุญาตจากเจ้าของ
3.2. ห้ามใช้โปรแกรม IRC bots, proxy script, anonymizers, warez share files, filedump, mirrors service, บริการแลกเปลี่ยนแบนเนอร์โฆษณา บริการฝากไฟล์แชร์ภาพ (คล้ายกับ photobucket), Escrow, HYIP, Forex trading, การแลกเปลี่ยนเงินตราหรือเงินอิเลกทรอนิกส์ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
3.3. เว็บไซด์ที่ไม่ถูกตามหลักศีลธรรมอันดีเช่น เว็บไซด์ที่เผยแพร่ภาพอนาจาร,หมิ่นศาสนา,การพนัน, สนับสนุนการสงคราม ยาเสพติด การสนับสนุนแฮกเกอร์ หรือให้บริการในลักษณะที่ขัดต่อ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
3.4. เป็นแหล่งใช้กระทำการ Phishing เพื่อดักหรือเก็บหรือขโมยข้อมูลของบุคคลอื่น
3.5. เป็นแหล่งเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ทุกประเภท มัลแวร์ สปายแวร์ โทรจัน หรือใช้เป็นแหล่งเจาะหรือโจมตีระบบ
3.6. ให้บริการในลักษณะที่เป็น Peer to Peer หรือ BitTorrent
3.7. ให้บริการเผยแพร่ภาพที่เกิดจากการตัดต่อ หรือดักแปลง อันทำให้เจ้าของภาพได้รับความเสื่อมเสีย เสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูถูก ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ได้รับความอับอาย
3.8. ให้บริการในลักษณะ Spamming
3.9. ให้บริการในลักษณะที่นำทรัพยากรของผู้ให้บริการ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น e-Mail, Web Space, Data Base, Proxy โดยอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ เว็บไซต์นั้น ๆ
3.10.ให้บริการเว็บไซต์ นำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ผู้ให้บริการ
หากทางผู้ให้บริการตรวจสอบพบ หรือเกิดการร้องเรียน หรือคำเตือน จากผู้เสียหาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา และระงับการให้บริการทันที โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย และขอคืนเงินได้
4. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับบริการชั่วคราวได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณี
4.1. ผู้ใช้บริการเลิกกิจการ หรือเว็บไซต์ไม่มีการต่ออายุ หรือศาลมีคำสั่งให้อายัด หรือพิทักษ์ทรัพย์
4.2. ผู้ใช้บริการใช้เอกสาร หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการขอใช้บริการ
4.3. ผู้ใช้บริการกระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ
4.4. ผู้ใช้บริการค้างชำระค่าบริการ เกินกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน
4.5. ผู้ใช้บริการ ใช้สคริป หรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้ CPU หรือ Harddisk หรือ Memory หรือ Bandwidth ทำงานสูงผิดปกติจนทำให้ระบบโดยรวมมีปัญหา ผู้ให้บริการจะระงับบริการทันทีเพื่อให้ระบบ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และไม่กระทบต่อลูกค้าท่านอื่น ๆ และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ ที่จะพยายามทำให้เว็บไซด์ มีความปลอดภัย และใช้ทรัพยากรที่มี จำกัดอย่างคุ้มค่า การตั้งรหัสผ่านที่ง่ายต่อการแฮค การกำหนดสิทธิของไฟล์ และไดเรคตอรี่ที่ไม่เหมาะสม สคริปต์ที่อ่อนแอ สคริปต์ที่มีการใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น RAM, CPU หรือ Bandwidth เราจะตรวจสอบและแจ้งไป ถ้ามีการแจ้งและไม่สนองตอบ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชีของคุณจนกว่าจะได้รับการแก้ไข
4.6. ผู้ให้บริการมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบ หรือบำรุงรักษา หรือแก้ไขระบบ

นโยบายการสั่งซื้อ
1. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกบริการของบริษัทมีรายละเอียดในหน้าเว็บไซต์
2. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
2.1 สั่งซื้อที่หน้าเว็บไซต์โดยกดที่เมนูสั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2.1.1 ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกรายละเอียดการใช้บริการ เช่น ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ตัวเลือกบริการเสริมหากต้องการ
2.1.2 ทางบริษัทจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล อีเมล ทั้งนี้้เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี หรือการแจ้งรายละเอียดบริการ
2.1.3 ราคาสินค้าที่แสดงในรายละเอียดสินค้าแต่ละชนิด รวมค่าบริการติดตั้งแล้ว แต่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

นโยบายเงื่อนไขการชำระเงิน
1. การชำระค่าบริการ ผู้ใช้บริการยินยอมจะชำระเงินค่าบริการผ่านทางช่องทางที่สะดวก โดยผู้ให้บริการมีระยะเวลาผ่อนผันให้ 7 วัน
2. โอนเงินผ่านเค้าท์เตอร์ธนาคาร กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ, กรุงไทย
3. โอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ, กรุงไทย, ทหารไทย, หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ มายังบัญชีของทางผู้ให้บริการ
4. โอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ มายังบัญชีของทางผู้ให้บริการ
5. ชำระเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต บัตรเดบิต Rabbit LINE Pay
สามารถตรวจสอบเลขที่บัญชีได้ที่นี่ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าธรรมเนียมใด ๆ หากครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน ผู้ให้บริการยังไม่ได้รับการยืนยันชำระค่าบริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้บริการทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

นโยบายการส่งมอบ
1. บริการ Co-Location (ฝาก server) ผู้ให้บริการจะเปิดให้ลูกค้าใช้บริการตามวันและเวลาที่ทั้งสองฝ่ายสะดวก โดยนัดทำสัญญาวางเครื่องที่ IDC ที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ
2. บริการ Dedicated Server (เช่า/เช่าซื้อ server) กรณีเช่าซื้อ server ลูกค้าจะได้รับ server มือหนึ่ง แต่หากเป็นการเช่า server ลูกค้าอาจจะได้รับ server มือสองในสภาพ 90% กรณี server มีอยู่ใน stock ผู้ให้บริการจะทำการติดตั้งให้ลูกค้าใช้งานภายใน 3-5 วันทำการ แต่หากกรณี server ขาด stock ผู้ให้บริการจะทำการจัดซื้อ server พร้อมติดตั้งใช้งานไม่เกิน 7-14 วันทำการ
สำหรับบริการอื่นๆ นอกเหนือจากบริการข้างต้น ผู้ให้บริการจะดำเนินการเปิดการให้บริการ ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ หลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการที่ระบุข้อมูลอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการจดโดเมน(หากมีการจดโดเมน) หากชำระค่าบริการมาแล้วแต่ส่งรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุหมายเลขการสั่งซื้อหรือชื่อโดเมนหรือเบอร์ติดต่อกลับ หรือ ขาดการติดต่อภายใน 1 เดือน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ

นโยบายเงื่อนไขการยกเลิกบริการ
1. หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30วัน
2. การยกเลิกการให้บริการ อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกบริการทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
3. กรณีผู้ใช้บริการมีรายการค้างชำระเกินกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน 3 วันนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระเงินของบริการนั้นๆ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกบริการทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

นโยบายเงื่อนไขการคืนเงิน
1. ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอคืนเงินได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านชำระเงิน มายังอีเมล billing@colodee.com
2. การขอคืนเงิน สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่รับบริการครั้งแรก และไม่พอใจในการบริการใน 7 วัน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
2.1. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นเท็จ จะไม่ได้สิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี
2.2. การละเมิดข้อตกลงตามนโยบายการให้บริการข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี
3. กรณีผู้ใช้บริการได้ชำระเงินเข้ามาด้วยช่องทางบัตรเครดิต บัตรเดบิต Rabbit LINE Pay หรือ PayPal การคืนเงินจะดำเนินการผ่านธนาคารผู้ออกบัตร Rabbit LINE Pay หรือ PayPal เท่านั้น
4. สงวนสิทธิ์หักค่าธรรมเนียมการคืนเงิน เมื่อมีการเรียกเก็บจากธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน

นโยบายการให้บริการหลังการขาย
1. การติดต่อลูกค้าหากลูกค้ามีความประสงค์ ขอข้อมูล หรือมีคำแนะนำ กับทางร้านสามารถติดต่อได้ที่ https://www.colodee.com/contact/

© 2017 COLODEE DIGITAL NETWORK CO.,LTD.  All rights reserved.

Click Me